Beleidsplan 2017-2021

Blik op de toekomst:

                  Klarenbeeks Belang hecht veel waarde aan draagkracht vanuit de Klarenbeekse samenleving. Wij streven na dat op termijn (?) een gedragen, democratisch verankerde wijkraad zich zal kunnen inzetten als aanvaard, beleidsvoorbereidend orgaan richting de lokale overheid.

                 

Missie:     Het bewaken van de leefbaarheid van Klarenbeek (de Kern en haar directe omgeving) door het (pro)actief ontplooien van beleidsactiviteiten op het domein van wonen, werken, welzijn, sport, duurzaamheid, cultuur, verkeer/vervoer, veiligheid, toerisme en recreatie.

 

 

  1. STRATEGISCHE DOELEN (WAT willen wij realiseren.. )

 

1.    Dorpsvisie.

De Dorpsvisie die geldig is tot 2020 is herijkt en de uitvoering is grotendeels ter hand genomen. Samen met de maatschappelijke organisaties in Klarenbeek blijft Klarenbeeks Belang meewerken aan de uitvoering van de Dorpsvisie.Doch het wordt allengs rustiger op dit front; zeker nu de woningbouw ter hand is genomen. Om stilstand te voorkomen zullen we een doorkijk maken voor de periode na 2020. Communicatie met de achterban over deze paragraaf blijft essentieel.

 

2.    Ontmoeten en sociale cohesie

Plannen van vooral sociale aard moeten nu worden gemaakt en ontplooid om het toekomstig gebruik te entameren en bij te dragen aan de exploitatiemogelijkheden en -continuïteit.

 

a.    Ouderenzorg

·       Het bijdragen aan het gebruik van het MFC Klarenbeek, vooral gericht op ouderen. Het ondersteunen van de Hulpcoördinator die werkzaamheden verricht met als doel; langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Klarenbeek en de zelfredzaamheid te bevorderen. Controleren van de projectvoortgang.

 

b.    Hulp/zorg coördinator

·           Als pilot, voor een jaar is in het tweede gedeelte van 2015 een hulpcoördinator aangesteld voor Klarenbeek. De hulpcoördinator wordt door lokale organisaties, waaronder Klarenbeeks Belang, aangestuurd. Zij legt verantwoording af aan Klarenbeeks Belang.De pilot is inmiddels verlengt. Het is belangrijk deze functie langdurig te kunnen voortzetten, Klarenbeeks Belang neemt hierin een actieve rol.

 

c.     Jeugdwerk

·           Klarenbeeks Belang vindt dat het Jeugdwerk in Klarenbeek prioriteit heeft. Samen met de Sportclub, het MFC, de opgerichte Jeugdclub (die in  het MFC resideert) en de Dorpscontactpersoon willen we het Jeugdwerk verder stimuleren en op de rit houden. (DCP/BSC)

 

3.    Leefbaarheid: Wonen, werken en naar school gaan.

 

a.    School continuïteit

·         Een basisschool is een belangrijk bezit voor een dorp als Klarenbeek; het houdt het dorp levendig en voor jonge gezinnen is een school een voorwaarde om te blijven wonen in Klarenbeek. Wij blijven ons in zetten voor behoud van een goede (al dan niet brede) basisschool in Klarenbeek.

·         Samenwerking door de scholen op het gebied van lichamelijke vorming in het MFC en op de Sportvelden wordt nagestreefd en door acties sterk aangemoedigd.

·         Klarenbeeks Belang zet zich ook in voor de veiligheid en bereikbaarheid rond om de scholen (het openbare gebied).

 

b.    Leefbaarheid

·         De plannen zoals de Beekbergse Broek (en anderen waaronder Bio-vergisting) hebben onze aandacht. Projecten met duurzame kenmerken hebben onze steun. Maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en het woongenot van aan-, in- en omwonenden van het gebied.

·         De verpaupering van bepaalde locaties in Klarenbeek heeft onze attentie; enerzijds omdat het er gewoon niet uit ziet maar anderzijds omdat de sociale veiligheid door dit soort bouwvallen in gevaar komt.

 

c.     Wonen/werken

·         Bij de realisatie van de (bouw)plannen wil Klarenbeeks Belang zich hard maken voor onder anderen voldoende en bereikbare woonruimte voor jongeren en ouderen.

·         Werken geschiedt steeds meer op basis van flexibele werkplek toewijzing. Daartoe is (digitale) infrastructuur nodig. Adequate communicatiebekabeling (glasvezel) in en vooral rond het dorp is daarvan een technisch onderdeel wat nagestreefd wordt. Hiermee wordt de leefbaarheid in het buitengebied gestimuleerd.

 

 

4.    Verkeer en Veiligheid

 

Het bewaken van de Verkeersveiligheid en de Sociale Veiligheid in en om Klarenbeek. Daar waar nodig overleg plegen met belanghebbenden en Overheid.

·         Grote aandacht hebben de mogelijke gevolgen van grote verkeersplannen in ons gebied. Voorbeelden zijn de vernieuwing van de Kanaalroute Dieren-Apeldoorn en de verbreding van de A1. Wij willen vooral waken voor sluipverkeer door het dorp Klarenbeek tijdens de ontwikkeling van deze verkeersplannen.

·         Lokale verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Snelheidsmonitoring, schoolveiligheid (fietspaden), parkeerveiligheid en doorgaand vrachtverkeer in de dorpskern en het buitengebied zijn speerpunten.

·         Aandacht is er ook voor openbare verlichting buiten de bebouwde kom, onze doelstelling is donker waar het kan, verlichten waar het moet. De route richting station Klarenbeek heeft o.a. onze aandacht.

·         Voor de fietsende jeugd, die naar school gaat in Apeldoorn, is en blijft de fietsroute over de Elsbosweg/Polderweg een gevaarlijke onderneming. In relatie tot de ontwikkeling/gebiedsvisie Beekbergse Broek blijft Klarenbeeks Belang strijden voor een verkeers- en sociaalveilige fietsroute met een functionele en goed verlichte onderdoorgang van de te verbreden A1.

 

 

  1. TACTISCHE DOELEN (HOE…ter ondersteuning van de Strategie)

 

1.    Education Permanente

Het in stand houden van het bestuurlijk leertraject om de verenigingsmissie vorm te geven met als resultaat een inhoudelijk aantrekkelijke Activiteitenplanning wat op een breed draagvlak kan rekenen.

 

2.    Democratische verankering

Het concreet mobiliseren van de achterban, en daardoor het verkrijgen van informatie over wat men wil en wat er speelt in het dorp, blijft een heet hangijzer. We willen processen ontwikkelen en hulpmiddelen installeren om die betrokkenheid van de inwoners te vergroten, de communicatie te versterken en de gewenste informatie boven tafel te krijgen. De Nieuwsbrief is daar een belangrijk onderdeel van. Maar er moet meer gebeuren (denktank)!Het nog zichtbaarder en actiever naar buiten treden kan ons hierbij helpen, onder andere sociale media biedt potentie voor de “jongere” achterban.

 

3.    Samenwerken

a.    Het intensiveren en stroomlijnen van de samenwerking tussen Klarenbeeks Belang en andere belangengroeperingen binnen het verzorgingsgebied van de Vereniging.

b.    Het meewerken aan stroomlijning van de communicatie en verbetering van de communicatieprocessen tussen Gemeenten en Klarenbeeks Belang met als gevolg lastenvermindering voor Klarenbeek. Door de veranderende samenleving komen er steeds meer taken richting Klarenbeeks Belang. Dit biedt kansen maar zeker ook een risico. Het is belangrijk een open houding aan te nemen richting Gemeenten, echter moet wel duidelijk blijven dat niet alle taken “zonder vergoeding” kunnen worden uitgevoerd.

c.     Samenwerking en deelnemen in de exploitatie van het MFC.

d.    Samenwerking tussen Verenigingen intensiveren.

 

4.    Communicatie naar de buitenwereld

a.    Het verbeteren van de website waardoor de activiteiten van Klarenbeeks Belang beter over het voetlicht komen en de bevolking van Klarenbeek makkelijker haar mening kan geven over de diverse kwesties (online enquêtes).

b.    Periodiek (per kwartaal) uitgeven van een Nieuwsbrief Klarenbeeks Belang, waarin o.a. nieuwtjes, aankondiging jaarvergadering, leden werfactiviteiten, vrijwilliger van het jaar etc.

c.     Het vergroten van de naamsbekendheid van Klarenbeeks Belang.

d.    Facebook en andere social media beter benutten.

 

  1. OPERATIONELE DOELEN (Beheren van hetgeen er is….)

 

1.    Dorpscontactpersoon/Buurt Sportcoach

Het praktisch en financieel ondersteunen van de Dorpscontactpersoon. Meewerken aan de opzet van deelplannen. Controleren van de voortgang op basis van de projectplannen. Continuïteit nastreven (2016-2017).Hierbij zal KB financieel bijdragen in de vorm van de cofinanciering  voor de DCP/BSC.

 

2.    Hartveilig wonen

Het Project “Hartveilig wonen” (het opzetten van een reanimatienetwerk) is afgerond. Het project blijft aandacht vragen op het vlak van beheer en onderhoud van AED’s en meubilair. Gezocht wordt naar een partner om het beheer samen mee te doen of aan over te dragen. Zie Beheerplan AED’s.Hiernaast moet er een meerjarig vervangingsplan worden opgesteld zodat het project duurzaam kan blijven voortbestaan.

 

3.    Veilig spelen

Het bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de speelveiligheid van openbare kinderspeelgelegenheden en het daarbij benodigde meubilair.

 

4.    Het beheren van het Oorlogsmonument de Til.

Het monument De Propeller, dat is opgericht met het doel de oorlogsjaren van 40-45 levend te houden én jaarlijks stil te staan bij de gevolgen van oorlogsgeweld, biedt de gelegenheid de al ingevoerde bloemlegging op 4 mei voort te zetten. Door de scholen hierbij te betrekken kan het besef van oorlogsgeweldgevolgen bij de bevolking, in het bijzonder bij kinderen, zich versterken en verankeren. Inmiddels is er een werkgroep ontstaan welke de herdenking organiseert, een teken dat het monument en de geschiedenis leeft in het dorp.

 

5.    Het ondersteunen van het Comité Dorpsverfraaiing Klarenbeek

Daaronder vallen de volgende activiteiten;

a.    Daar waar mogelijk en toegestaan het onderhouden en verbeteren van de openbare ruimten in Klarenbeek (bv. Vlindertuin) waaronder het inzaaien van bermen.

b.    Het oprichten en onderhouden van Seizoen bloembakken op specifieke locaties en Vluchtheuvels.

 

a.    Tenslotte willen wij graag financiële bijdrages leveren aan allemogelijke activiteiten die georganiseerd worden door de DCP/BSC of Klarenbeekse verenigingen en een sociaal doel hebben, zoals o.a.

a.    Het kampweekend en jeugdsporttoernooi bij Sportvereniging Klarenbeek.

b.    Het beheer en onderhoud van het Hertenkamp Klarenbeek

c.     Jeugd- en Invaliden activiteit georganiseerd door de Oranje Vereniging Klarenbeek.

d.    Muziekvereniging Klarenbeek voor hun jaarlijkse muziekuitvoering.

e.    Ouderenzorg en de Ouderensoos.

f.     Jeugdwerk en de Jeugdclub Klarenbeek.

g.    Incidenteel bijzondere evenementen welke het dorp Klarenbeek en haar inwoners op de kaart zetten en geen eigen “omzet” of “middelen” genereren met de activiteit.

Wat is er te doen!

Geen evenementen

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Neem contact op

Natuurlijk hopen wij dat de Klarenbekers de weg naar Klarenbeeks Belang weten te vinden. U kunt ons op verschillende manieren bereiken:

- Bezoek ons maandelijkse spreekuur. Dit wordt iedere 3e woensdag van de maand vanaf 19.30 uur gehouden en gaat vooraf aan onze reguliere vergaderingen. U kunt ons een e-mail sturen. Ons adres is info@klarenbeeksbelang.nl

- U kunt natuurlijk ook één van de bestuursleden benaderen.

Lid worden

Het aantal leden is voor Klarenbeeks Belang van groot belang. Hoe meer leden hoe groter de invloed het bestuur van de wijkraad op gemeente en andere instellingen kan uitoefenen. Mogen wij ook op uw steun rekenen? Het lidmaatschap voor Klarenbeeks Belang bedraagt minimaal 5 euro.

Wilt u lid worden? Klik hier om u in te schrijven als lid

 

Go to top